Sobre nosaltres

Presentació

Nova junta directiva AMPA CP. PARE BARTOMEU POU

President: Anna Perelló
Vicepresidenta: Laura Ferragut
Secretaria: Jerònia Trobat
Tresorer: Teo Calleja

Vocals:

Tots iniciem aquesta etapa amb la idea d’aconseguir que I’ AMPA sigui un lloc de trobada i participació plural i representativa de tots els pares i mares deis alumnes d’aquesta escola. Volem que tothom es senti lliure d’expressar les seves opinions i de fer les aportacions que consideri adients per portar a terme aquesta tasca. 1, per sobre de tot, volem manten ir com a objectiu comú el benestar deis nostres fills i tilles.
Per aixo i per responsabilitat volem comenar una nova etapa en idees noves i amb l’anim que tots puguem participar.
Pero aquesta gran tasca necessita també les vostres aportacions. Volem coneixer les vostres inquietuds com a pares i les vostres expectatives i desitgem que ens feu arribar els vostres suggeriments. Us animem a participar d’aquest projecte en la mesura de les vostres possibilitats i us garantim que qualsevol aportació sera sempre ben rebuda i, per sobre de tot, molt agra”ida.
Per tal d’activar i facilitar aquesta participació posem al vostre abast noves vies de comunicació:

• Un compte de correu electronic, on podeu fer les vostres consultes, que ens comprometem a respondre al més aviat possible: info@ampa-algaida.com
• Directament a les reunions ordinaries que es celebren cada mes
• Directament de forma oral o per escrit, a qualsevol membre de la Junta a través de la pagina de facebook de l’AMPA de forma oberta o per missatge privat.

Després de tot aixo, només ens resta posar-nos a la vostra disposició per tot el que creieu necessari i enviar­vos una cordial salutació.
Us esperem!

Una mica d'història de la nostra associació

Conèixer els orígens i la història de la nostra Associació facilita el seu coneixement, per això creiem que és summament enriquidor presentar una breu història de com va començar i com ha evolucionat l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col·legi Públic Pare Bartomeu Pou d’Algaida.

L’Associació de pares del “Colegio Nacional de E.G.B. Padre Bartolomé Pou”, que era així com es deia en el seu principi, es va crear en una Assemblea General convocada dia 28 de setembre de 1978 per una Junta Directiva Provisional del qual el President era el Sr. D. Francisco Garcias Bibiloni, a la mateixa Assemblea es va procedir mitjançant votacions a la creació de la que seria la primera Junta Directiva de l’APA, sortint elegit per majoria com a president el Sr. D. Gabriel Salas Fullana.

Dia 22 de novembre de 1994 a la Assemblea extraordinària es va acordar la normalització lingüística dels Estatuts de l’Associació i l’eliminació de la terminologia sexista, passant de APA a denominar-se AMPA.Per l’escola han passat 4 directors, el Senyor Sebastià Monserrat, el Senyor Gabriel Vich,  la Senyora Isabel Puigserver i l’actual Directora,  la Senyora Maria Miralles.

Hi ha hagut 14 Juntes Directives, inclosa la provisional, que s’han esforçat el llarg de tots aquests anys per desenvolupar una important tasca educativa, donant suport al col·legi i intervenint com a unió entre els pares/mares i el centre. S’han organitzat nombroses activitats lúdiques i formatives per col·laborar en l’educació i formació de l’alumnat. Entre les tasques i activitats organitzades per l’AMPA es poden destaca:

>> La gestió durant un temps del menjador
>> La contractació de professorat substitut per cobrir baixes per malaltia
>> El pagament del sou del mestre d’anglès i d’educació física durant uns anys
>> L’organització de les Festes dels Reis i de Sant Jaume
>> La organització d’activitats extraescolars curioses com mecanografia i cursets de natació a Son Hugo.
>> I l’èxit més recent i important, la col·laboració per la rehabilitació i construcció de la nova escola.

 

Des d’aquí donam les gràcies a totes les directives que han format l’AMPA, per cedir el seu esforç i el seu temps de forma no lucrativa col·laborant en el bon funcionament del centre i l’adequada formació dels alumnes.

Els membres de l’actual Junta Directiva ens sentim orgullosos de l’herència rebuda i volem continuar millorant amb la nostra contribució. Un dels objectius pels que hem lluitat és la realització d’aquesta pàgina web que pretén crear, mantenir i fomentar un canal de comunicació, que pot ser molt interessant, entre l’AMPA i la família i posar al vostre abast una finestra oberta de comunicació, tots els dies de l’any i a tothora.

La voluntat és créixer amb nous apartats, informació, serveis, oferint una eina útil que ens servirà per tenir més coneixement de l’escola i, al mateix temps, ens proporcionarà altres informacions adreçades sempre a la família i a l’educació dels nostres fills/es.

Per acabar volem agrair a tots aquells pares i mares que han donat i donen el seu suport el llarg d’aquests anys, perquè aquesta associació continuï treballant per millorar l’educació i l’estada dels nostres fills i filles a l’escola.

Moltes Gràcies.
La Junta Directiva