Estatuts

Informat per saber quins drets i deures te cada soci/a de la nostra AMPA

Els estatuts

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT I DOMICILI
ART. 1. DENOMINACIÓ
L’entitat regulada pels presents Estatuts es denomina ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL C. P. PARE POU D’ALGAIDA i es regirà per l’article 22.1 de la Constitució Espanyola de 6 de desembre de 1978, per l’article 5.5 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació (LODE), per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, pel Decret 188/2003 de 28 de novembre que regula les associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions, i per la resta de disposicions legals vigents.

ART. 2. PERSONALITAT
L’associació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.

ART. 3. ÀMBIT TERRITORIAL
La Associació estendrà la seva actuació a tot l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca.

ART. 4. DOMICILI
El domicili de l’associació es fixa a Algaida, carrer de de la Ribera núm. 37. Si hi ha causa justificada, aquest domicili podrà ser canviat per acord de l’assemblea extraordinària, i será comunicat als associats i als organismes oficials pertinents.

ART. 5. DURADA
Aquesta associació es constitueix per temps indefinit i només es podrà dissoldre per causes legals o estatutàries.

ART. 6. FINALITATS
L’associació tindrà per finalitats:
a) Assistir als pares i mares d’alumnes o els tutors/es en tot allò que faci referència a l’educació dels seus fills o tutelats.
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre.
c) Promoure la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en la gestió del centre.
d) Ajudar als pares, les mares o els tutors dels alumnes a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.
e) Facilitar la representació i la participació dels pares, les mares o els tutors dels alumnes en el consell escolar i d’altres òrgans col·legiats del centre.
f) Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del Centre.
g) Ajudar a l’escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
h) Promoure la creació d’institucions, serveis i activitats complementàries del centre, perquè puguin encaminar-se les possibilitats dels alumnes segons la capacitat i aptitud de cadascú, d’acord amb una encertada orientació i aprofitant al màxim les ajudes que els Organismes oficials i la resta de la societat puguin oferir.
i) Promoure la pràctica d’esports i les competicions esportives.
j) Promoure activitats extraescolars i d’extensió educativa, cursos, escoles de pares i mares, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc. dels quals seran beneficiaris els associats i els seus fills i filles.
k) Promoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.
l) Promoure i fomentar les activitats relacionades amb el voluntariat.
m) En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

CAPÍTOL II. DELS ASSOCIATS
ART. 7. Podran ser-ne socis i sòcies els pares, les mares, els tutors i tutores dels alumnes matriculats al centre.
ART. 8. Qui vulgui pertànyer a l’associació, sol·licitarà la seva admissió, i acreditarà la condició indicada a l’article anterior.
ART. 9. La junta directiva examinarà les sol·licituds i, en el termini de 10 dies prendrà una resolució. No es podrà denegar si els sol·licitants reuneixen les condicions exigides a l’article anterior.
L’acord pres per la junta directiva es comunicarà per escrit als interessats i s’hi adjuntarà l’oportuna credencial. En cas de denegació, s’acompanyarà un escrit on se’n recullin els motius. Contra aquesta denegació, es podrà recórrer davant l’assemblea general.

ART. 10. BAIXES
Es causarà baixa de l’associació per algun dels motius següents:
a) Renúncia voluntària comunicada per escrit.
b) No satisfer les quotes establertes.
e) Pèrdua de la condició de pare, mare o tutor d’alumne o de la pàtria potestat.
d) Quan l’associat intenti de qualque manera utilitzar l’associació o la seva condició de soci per
finalitats que no siguin les indicades en l’article 6.
Les baixes motivades per allò establert als apartats b) i d) es produiran per acord de la Junta Directiva després d’haver escoltat el soci afectat. El soci que consideri injusta la seva separació podrà recórrer davant l’assemblea general la qual haurà de confirmar o revocar l’acord.

ART. 11. DRETS
Els drets de les persones associades són:
a) Tenir veu i vot en les Assemblees Generals amb la possibilitat d’intervenir en els seus ebats.
b) Elegir i ésser elegible membre de la Junta Directiva.
c) Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte a l’associació i les seves activitats.
d) Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l’associació i participar en els actes que s’organitzin.
e) Demanar als òrgans de govern la col·laboració necessària amb tot allò relacionat amb el millor compliment dels objectius educatius i de les finalitats de l’associació, dintre dels canals establerts pels organismes competents.
f) Rebre informació de les activitats de l’associació.
g) Fer ús dels serveis i/o activitats que l’associació organitzi o tingui a la seva disposició.
h) Posseir un exemplar dels estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.

ART. 12 DEURES
Són deures de les persones associades:
a) Complir els acords adoptats per l’assemblea mitjançant els òrgans de govern.
b) Col·laborar per al major prestigi de l’associació i el millor compliment de les seves finalitats.
c) Satisfer puntualment les quotes en la quantia fixada per l’assemblea general.
d) Abonar les quantitats que l’assemblea general acordi com a conseqüència dels serveis que els alumnes rebin de l’associació.
e) Assistir a les assemblees generals.
f) Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

CAPÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN
ART. 13. ÒRGANS DE GOVERN
La Associació es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representació mitjançant els òrgans següents:
a) Assemblea general.
b) Junta directiva.

ART. 14. CARÀCTER I COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL
L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’Associació i estarà constituïda per la totalitat dels seus membres.
Es reunirà una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i extraordinari tantes vegades com ho acordi la junta directiva per majoria, o bé per sol·licitud d’un nombre de membres que representi com a mínim un deu per cent de la totalitat, mitjançant escrit dirigit a la presidència, degudament autoritzat amb les signatures necessàries, i en el qual s’exposi de manera raonada el motiu de la convocatòria.
En aquest últim cas, es convocarà assemblea dins un període no superior als 20 dies.
La presidència i la secretaria de l’assemblea general recauran en els socis que ocupin aquests càrrecs a la junta directiva.

ART. 15. CLASSES D’ASSEMBLEES GENERALS I CONVOCATÒRIA
Les assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries.
Funcions de l’assemblea general ordinària:
a) Examinar i, si escau, aprovar la memòria de gestió que anualment ha de presentar la junta
directiva, que contindrà una exposició de totes les gestions i activitats realitzades per l’associació.
b) Aprovar l’estat de comptes del darrer exercici ï els pressupostos d’ingressos i despeses del
següent, com també les quotes ordinàries i extraordinàries, que si escau, proposi la junta directiva.
c) Adoptar les resolucions que per la seva importància, hi siguin presentades per la junta directiva.
Funcions de l’Assemblea General Extraordinària:
a) Elegir i destituir els components de la junta directiva.
Quan es tracti de vacants produïdes abans de finalitzar el període de mandat de la junta, les persones elegides ho seran fins a completar el termini que manqui per al pròxim mandat.
b) Adoptar aquelles resolucions que hagin motivat la realització de l’assemblea extraordinària.
c) Aprovar les modificacions dels estatuts i els reglaments de règim interior.

ART. 16. CONSTITUCIÓ I RÈGIMS D’ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL
1) L’assemblea general quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin la meitat més un dels membres i, en segona convocatòria, mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de membres assistents.
2) Els acords relatius a elecció i destitució de membres de la junta directiva, modificació d ‘estatuts, dissolució de l’associació i adquisició o alienació de mobles o immobles no prevists en el pressupost anual, hauran de ser adoptats en assemblea general extraordinària, i s’exigirà per a la validesa el vot favorable d’almenys, dos terços de les persones presents.
Tots els altres assumptes podran ser acordats per majoria simple de vots.
3)L’assemblea general serà convocada per la junta directiva, i en seu nom, pel president mitjançant avís dirigit a tots els associats. Entre la convocatòria i el dia de realització de l’assemblea hauran de transcórrer un mínim de set dies.
4)De totes les reunions de l’assemblea general s’estendrà acta i s’hi farà constar el nombre d’assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats amb indicació dels vots a favor i en contra, les abstencions, els vots en blanc i els nuls.
5)L’acta serà redactada i subscrita per la persona responsable de la secretaria; la persona que hi exerceixi la presidència la signarà i s’aprovarà a la següent assemblea general.
6)Les certificacions de les actes, com també els testimoniatges dels acords continguts s’expediran, quan calgui, de la mateixa manera.

ART. 17. JUNTA DIRECTIVA
Estarà composta per President/a, Vice-president/a, Secretari/ària, Tresorer/a.
El nombre de vocals serà un mínim de 2 i el nombre màxim que determini l’assemblea General.

ART. 18. ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERÍODE DE MANDAT I SUBSTITUCIONS
Els membres que hagin de formar part de la Junta Directiva, seran elegits/des d’entre els que hagin presentat la seva candidatura, mitjançant votació emesa pels membres de dret de l’Assemblea General corresponent.
Tots els càrrecs seran gratuïts.
El període de mandat dels membres electes serà de dos anys a partir de la data en que foren designats, amb possibilitat de reelecció.
Les vacants que es produeixin durant dit període en el si de la Junta Directiva, seran cobertes, pel seu ordre, per les següents candidatures que no foren elegides per no ser suficient el nombre de vots obtinguts.
En el supòsit d’absència de substituts, les vacants seran cobertes a proposta de la Junta Directiva i ratificades a la immediata Assemblea General que es celebri.

ART. 19.
L’octau dia hàbil a comptar del següent en que hagi tingut lloc l’elecció, els membres de la Junta Directiva es reuniran amb caràcter constitutiu. Interinament actuarà com a President/a la persona de més edat i com a Secretari/ària la de menys edat.
De entre les persones elegides com a membres de la Junta Directiva es designaran, mitjançant votació, les que hagin de ocupar els càrrecs, els que no ostentin càrrec específic tindran la consideració de vocals.

ART. 20. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Pertoca a la Junta Directiva:
a) Convocar i fixar l’ordre del dia i la data de les Assemblees Generals.
b) Executar els acords adoptats per Assemblea General.
c) Regular el règim econòmic de l’Associació, així com la seva organització administrativa, i redactar els pressupost i balanços.
d) Designar les Comissions de Treball que es considerin oportunes, i coordinar la feina de les mateixes. Sempre que sigui possible seran presidides per un membre de la Junta Directiva.
e) Interpretar els estatuts i reglaments de règim interior de l’associació i vetllar pel seu compliment.
f) Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
g) Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l’associació de la forma establerta als presents Estatuts.
h) Prendre decisions i exercir les funcions que no estiguin expressament reservades a l’Assemblea General.

ART. 21. FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA
1) La Junta Directiva es reunirà ordinàriament una vegada al mes i, extraordinàriament, sempre que ho determini el/la seu/seva President/a, a instància pròpia o a petició de la tercera part dels/de les components.
L’assistència a les reunions de la Junta Directiva serà obligatòria pels membres de la mateixa. En cas d’impossibilitat d’acudir, hauran d’excusar la seva inassistència mitjançant comunicació al/a la President/a.
2) L’absència injustificada a tres reunions consecutives o a cinc no consecutives durant el seu mandat donarà lloc a la baixa com a membre de la Junta.
3) La convocatòria de les reunions que inclourà, en tot cas, el corresponent ordre del dia, es farà pel/per la President/a de la Junta o persona en qui es delegui, amb una antelació mínima de set dies en cas d’ordinàries i de dos dies en les extraordinàries o en el termini que s’estimi suficient perquè aquella arribi a coneixement dels/de les interessats/des quan concorri causa justificada.
4) L’elaboració de l’ordre del dia de les sessions correspon al/a la President/a, a la vista del programa confeccionat pel/per la Secretari/ària i les peticions que al respecte hagin formulat els/les propis/pròpies membres de la Junta Directiva amb una antelació mínima de set dies.
5) Especialment i prèvia autorització del/de la President/a, podran assistir a les reunions de la Junta Directiva persones no pertanyents a la mateixa, amb veu, però sense vot.
6) La junta directiva quedarà vàlidament constituïda si hi ha un quòrum de la meitat més un dels membres. L’assistència del president/a o persona el substitueixi serà necessària sempre.
7) Els acords de la junta directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió es
llegirà l’acta de la sessió anterior, perquè se aprovi o rectifiqui si és procedent.

ART. 22. FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA
Són funcions del/de la President/a:
a) Ostentar la representació de l’Associació, davant tot tipus d’autoritats, tribunals, Organismes Públics o Privats, o davant la Direcció del Centre.
b) Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea i de la Junta Directiva.
c) Ordenar pagaments amb càrrec als fons de l’Associació.
d) Visar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Subscriure contractes, atorgar poders de representació en favor de terceres persones, exercitar accions i oposar excepcions en procediments judicials, acceptar donatius, legats i herències i realitzar qualsevol altres actes similars en interès de l’associació.
f) Vetllar per l’execució dels acords adoptats en Assemblea General i en Junta Directiva.
g) Complir i fer complir degudament els presents Estatuts.
h) Proposar a la Junta Directiva la contractació i cessament de personal laboral al servei de l’Associació.
i) Qualsevol altra d’interès per a l’aplicació d’aquests Estatuts.

ART. 23. SUPLÈNCIA TEMPORAL DEL/DE LA PRESIDENT/A
En els casos d’absència i/o malaltia del/de la President/a, el/la substituirà en les seves funcions
el/la Vice-president/a. En defecte d’ambdós, el/la membre que la Junta Directiva designi. Dita
suplència no podrà perllongar-se per temps superior a dos mesos.

ART. 24. CESSAMENT DEL/DE LA PRESIDENT/A
El/la President/a cessarà en les seves funcions al termini del seu mandat o al produir-se alguna de les causes següents:
a} Absència o malaltia durant més de dos mesos continuats.
b} Pèrdua de la condició de membre de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes.
c) Renuncia motivada, acceptada per majoria simple des/de les presents en votació de Junta Directiva.
d) Destitució acordada pels dos terços dels/de les components de la Junta Directiva.
e) Moció de censura aprovada pels dos terços, en votació secreta, en Assemblea Extraordinària.
La designació de nou/nova President/a es durà a terme en la forma prevista a l’art.19. El seu mandat es perllongarà pel temps que resti per completar el període de dos anys a que es refereix
l’art. 18.
ART. 25. FUNCIONS DE LA SECRETARIA
Són funcions del/de la Secretari/ària:
a) Custodiar els llibres, documents i segells de l’Associació, llevat dels de comptabilitat.
b) Redactar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, firmant-les
juntament amb el/la President/a.
c) Expedir certificacions i testimonis particulars relatius a les actes, amb el vist i plau del/de la
President/a.
d) Dur el llibre de registre de socis de l’Associació.
e) Preparar, redactar i publicar, si cal, la Memòria Anual i el Projecte d’Activitats.
f) Portar la correspondència de l’Associació.
g) Tenir a la seva cura qualsevol altra documentació d’interès per a la bona marxa de l’Associació.
h) Qualsevol altra funció no específica encarregada per l’Assemblea, la Junta Directiva o el/la
President/a.

ART. 26. FUNCIONS DE LA TRESORERIA
Pertoca al/a la Tresorer/a:
a) Recaptar i custodiar els fons de l’Associació.
b) Autoritzar amb la seva firma, juntament amb la del/de la President/a o persona delegada, els pagaments que es determinin.
c) Dur els llibres i emetre informes sobre els assumptes econòmics i financers de l’Associació.
d) Preparar els comptes de la liquidació dels pressupostos i els balanços de situació.
e) Dirigir, en el seu cas, la Comissió d’Assumptes Econòmics.
f) Elaborar juntament amb el/la President/a el projecte de pressupost anual de l’Associació.
g) Tenir els comptes a disposició dels censors que podran ser elegits anualment per l’Assemblea
General a efectes de la seva intervenció.

Art. 27. VOCALIES
Desenvolupar el treball que se’ls encomani en l’Associació.
Coordinar la feina de les comissiona.

CAPÍTOL IV. DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
ART. 28. RECURSOS
L’Associació no té patrimoni fundacional.
Els seus recursos econòmics provindran de les següents fonts:
a) Les quotes, en la quantia que determini l’Assemblea General.
b) Els productes dels béns de la seva propietat, així com les subvencions, legats i donacions que legalment se li concedeixin.
c) Els interessos bancaris i els ingressos que puguin obtenir-se de la realització d’activitats i
prestació de serveis.
d) L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancar el 31 de desembre.

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
ART. 29.
Els presents Estatuts podran ser modificats en virtut d’acord de l’Assemblea General Extraordinària. Per a la validesa de dit acord serà necessari el vot favorable dels 2/3 dels vots presents.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ
ART. 30.
La duració de l’Associació s’estableix per temps indefinit i només es podrà dissoldre en els casos següents.
a) Per resolució de l’Autoritat Judicial Competent.
b) Per cessament de l’activitat en matèria d’ensenyament de l’escola.
c) Per acord de l’Assemblea General Extraordinària constituïda a l’efecte.
Aquesta no podrà acordar la dissolució si existeix un mínim del 15% dels associats disposats a continuar la vida de l’Associació.

ART. 31.
En cas de dissolució actuarà com a comissió liquidadora la darrera Junta Directiva en exercici o els socis que designi l’Assemblea a l’efecte.
Es procedirà a l’alienació dels bens de l’Associació amb el seu producte es pagaran els deutes i amb el sobrant, si existeix, serà donat a una entitat dedicada a fins educatius, amb un esperit similar al d’aquesta Associació que determini l’Assemblea.