Activitats Extraescolars 2019-2020

INSTRUCCIONS INSCRIPCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-20

Les inscripcions s’iniciaran el proper dia 12 de setembre

1) Descarregar el full d’inscripció a l’activitats extraescolars 2019-2020 i LOPD:2) Completar el fulls d’inscripcio amb les vostres dades (recordar que pot completar electrònicament).
3) Entregar el full d’inscripció a les oficines d’ALGALIA ESPORT,S.L (C/ Laberint, 11 – Algaida- amb horari de 9:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres i els dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 hores).
4) Per Internet enviant la documentació a l’adreça de mail: oficina@algaliasport.net
5) A partir de dia 17 de setembre, de 15 a 17 hores al pavelló Andreu Trobat.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb ALGALIA SPORT, S.L al Telèfon 971668086 o al email algalia@algaliasport.net


BONIFICACIONS EXTRAESCOLARS CURS 2019-20
Aquest any l’AMPA ha decidit bonificar las activitats extraescolars a famílies nombroses i famílies amb infants amb discapacitat o necessitats educatives.

QUI ES POT BENEFICIAR D’AQUESTA BONIFICACIÓ?Famílies nombroses socis de L’AMPA: L’AMPA bonificarà la quantitat de 5€ per mes i nen de la unitat familiar inscrit en alguna activitat.
Nens  amb discapacitat o necessitats educatives socis de l’AMPA: L’Ampa bonificará la quantitat de 5€ per mes a tots els nens i nines inscrits en alguna activitat.

COM ES POT SOL.LICITAR LA BONIFICACIÓ?
L’AMPA al correu info@ampa-algaida.com o al telèfon 638-331076
L’AMPA es reserva el drete de sol.licitar documentació a pares o tutors.
Els pares o tutors autoritzen a l’AMPA a realizar consultes necessàries per a verificar que es compleixen els requisits.

COM S’APLIQUEN LES BONIFICACIONS?
Es descontarà mensualment del preu de l’activitat.

 

QUÈ SÓN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLAR (AE) ?

Les activitats extraescolars (AE) són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels nostres infants.

Les AE formen part de les tasques educatives si estan incloses a la PGA (Programació General Anual), regulades pel ROF (Reglament d’Organització i Funcionament) dels centres. Per aquest motiu requereixen la mateixa responsabilitat que les de l’aula, de manera que la responsabilitat davant possibles accidents continua essent de l’Administració.

Les activitats extraescolar és un servei de l’AMPA en coordinació amb el centre escolar, i en general trobarem activitats didàctiques i activitats esportives.

OBJECTIUS

La finalitat de les activitats didàctiques és  aprendre  de forma lúdica utilitzant mètodes dinàmics, comunicatius i amens. Els nins aprenen a valorar el coneixement, l’estudi i l’aprenentatge de forma positiva amb  activitats amb les quals es pot divertir. Desperten l’interès per conèixer i experimentar amb materials i desenvolupar la creativitat i imaginació personal de cada alumne, donant l’oportunitat d’expressar-se i plasmar les seves idees amb riquesa i creativitat. Ajuden al desenvolupament de les aptituds mentals (concentració, memòria, abstracció, raonament, creativitat i coordinació) i, al mateix temps que fomenta els aspectes intel·lectuals, també ho fa dels recreatius i de socialització i emocionals (acceptació de les normes, treball en equip, autoconfiança, sentit de la responsabilitat, etc.)

La finalitat de les activitats esportives és poder descobrir modalitats diferents d’activitat física i esportiva, tot gaudint de la seva pràctica; diversificar les pròpies possibilitats motrius i respectar el material i les instal·lacions en la pràctica de l’activitat física i esportiva. Potenciar el gust per l’esport i l’activitat física, adquirir hàbits saludables,  treballant conjuntament el joc cooperatiu i el joc competitiu positiu. Estimular l’expressió corporal i el ball així com la creativitat i imaginació.

NORMATIVA

Regulat segon l’article 17 del ROF (Reglament d’Organització i Funcionament) del Col·legi Públic Pare Bartomeu Pou d’Algaida.

D’aquesta forma, recordau que:

– L’ús del servei d’activitats extraescolars queda reservat als alumnes escolaritzats en el centre.

– L’horari de les activitats extraescolars és de dilluns a divendres de 16h a 17h. Excepcionalment es podrà començar a les 15h, depenent sempre de que cada curs s’aprovi a la PGA.

– Les activitats extraescolars seran gestionades per la junta de l’AMPA i supervisades pel Consell Escolar.

 El SERVEI  D’ACTIVITAT EXTRAESCOLARS

Per facilitar la gestió i administració de les activitats extraescolars, la junta de l’AMPA ha decidit col·laborar amb empreses del sector privat que realitzen aquest servei.

Així, seguim contant amb ALGALIA SPORT S.L., empresa que segueix gestionant aquest servei.

En els documents adjunt trobareu l’horari i activitats de les activitats extraescolars del curs 2018-2019.